Oshkosh All-Stars
Franchise History
(1937-1948)

1937-38 Oshkosh All-Stars (12-2) - Roster - Stats
1938-39 Oshkosh All-Stars (17-11) - Roster - Stats
1939-40 Oshkosh All-Stars (15-13) - Roster - Stats
1940-41 Oshkosh All-Stars (18-6) - Roster - Stats
1941-42 Oshkosh All-Stars (20-4) - Roster - Stats
1942-43 Oshkosh All-Stars (11-12) - Roster - Stats
1943-44 Oshkosh All-Stars (7-15) - Roster - Stats
1944-45 Oshkosh All-Stars (12-18) - Roster - Stats
1945-46 Oshkosh All-Stars (19-15) - Roster - Stats
1946-47 Oshkosh All-Stars (28-16) - Roster - Stats
1947-48 Oshkosh All-Stars (29-31) - Roster - Stats
1948-49 Oshkosh All-Stars (37-27) - Roster - Stats

Search