Haileybury Hockey Club
Franchise History
(1909)

1909-10 Haileybury Hockey Club (4-8) - Roster - Stats - Results
1910-11 Montreal Canadiens (8-8) - Roster - Stats - Results
1911-12 Montreal Canadiens (8-10) - Roster - Stats - Results
1912-13 Montreal Canadiens (9-11) - Roster - Stats - Results
1913-14 Montreal Canadiens (13-7) - Roster - Stats - Results
1914-15 Montreal Canadiens (6-14) - Roster - Stats - Results
1915-16 Montreal Canadiens (16-7-1) - Roster - Stats - Results
1916-17 Montreal Canadiens (10-10) - Roster - Stats - Results
1917-18 Montreal Canadiens (13-9) - Roster - Stats - Results
1918-19 Montreal Canadiens (10-8) - Roster - Stats - Results
1919-20 Montreal Canadiens (13-11) - Roster - Stats - Results
1920-21 Montreal Canadiens (13-11) - Roster - Stats - Results
1921-22 Montreal Canadiens (12-11-1) - Roster - Stats - Results
1922-23 Montreal Canadiens (13-9-2) - Roster - Stats - Results
1923-24 Montreal Canadiens (13-11) - Roster - Stats - Results
1924-25 Montreal Canadiens (17-11-2) - Roster - Stats - Results
1925-26 Montreal Canadiens (11-24-1) - Roster - Stats - Results
1926-27 Montreal Canadiens (28-14-2) - Roster - Stats - Results
1927-28 Montreal Canadiens (26-11-7) - Roster - Stats - Results
1928-29 Montreal Canadiens (22-7-15) - Roster - Stats - Results
1929-30 Montreal Canadiens (21-14-9) - Roster - Stats - Results
1930-31 Montreal Canadiens (26-10-8) - Roster - Stats - Results
1931-32 Montreal Canadiens (25-16-7) - Roster - Stats - Results
1932-33 Montreal Canadiens (18-25-5) - Roster - Stats - Results
1933-34 Montreal Canadiens (22-20-6) - Roster - Stats - Results
1934-35 Montreal Canadiens (19-23-6) - Roster - Stats - Results
1935-36 Montreal Canadiens (11-26-11) - Roster - Stats - Results
1936-37 Montreal Canadiens (24-18-6) - Roster - Stats - Results
1937-38 Montreal Canadiens (18-17-13) - Roster - Stats - Results
1938-39 Montreal Canadiens (15-24-9) - Roster - Stats - Results
1939-40 Montreal Canadiens (10-33-5) - Roster - Stats - Results
1940-41 Montreal Canadiens (16-26-6) - Roster - Stats - Results
1941-42 Montreal Canadiens (18-27-3) - Roster - Stats - Results
1942-43 Montreal Canadiens (19-19-12) - Roster - Stats - Results
1943-44 Montreal Canadiens (38-5-7) - Roster - Stats - Results
1944-45 Montreal Canadiens (38-8-4) - Roster - Stats - Results
1945-46 Montreal Canadiens (28-17-5) - Roster - Stats - Results
1946-47 Montreal Canadiens (34-16-10) - Roster - Stats - Results
1947-48 Montreal Canadiens (20-29-11) - Roster - Stats - Results
1948-49 Montreal Canadiens (28-23-9) - Roster - Stats - Results
1949-50 Montreal Canadiens (29-22-19) - Roster - Stats - Results
1950-51 Montreal Canadiens (25-30-15) - Roster - Stats - Results
1951-52 Montreal Canadiens (34-26-10) - Roster - Stats - Results
1952-53 Montreal Canadiens (28-23-19) - Roster - Stats - Results
1953-54 Montreal Canadiens (35-24-11) - Roster - Stats - Results
1954-55 Montreal Canadiens (41-18-11) - Roster - Stats - Results
1955-56 Montreal Canadiens (45-15-10) - Roster - Stats - Results
1956-57 Montreal Canadiens (35-23-12) - Roster - Stats - Results
1957-58 Montreal Canadiens (43-17-10) - Roster - Stats - Results
1958-59 Montreal Canadiens (39-18-13) - Roster - Stats - Results
1959-60 Montreal Canadiens (40-18-12) - Roster - Stats - Results
1960-61 Montreal Canadiens (41-19-10) - Roster - Stats - Results
1961-62 Montreal Canadiens (42-14-14) - Roster - Stats - Results
1962-63 Montreal Canadiens (28-19-23) - Roster - Stats - Results
1963-64 Montreal Canadiens (36-21-13) - Roster - Stats - Results
1964-65 Montreal Canadiens (36-23-11) - Roster - Stats - Results
1965-66 Montreal Canadiens (41-21-8) - Roster - Stats - Results
1966-67 Montreal Canadiens (32-25-13) - Roster - Stats - Results
1967-68 Montreal Canadiens (42-22-10) - Roster - Stats - Results
1968-69 Montreal Canadiens (46-19-11) - Roster - Stats - Results
1969-70 Montreal Canadiens (38-22-16) - Roster - Stats - Results
1970-71 Montreal Canadiens (42-23-13) - Roster - Stats - Results
1971-72 Montreal Canadiens (46-16-16) - Roster - Stats - Results
1972-73 Montreal Canadiens (52-10-16) - Roster - Stats - Results
1973-74 Montreal Canadiens (45-24-9) - Roster - Stats - Results
1974-75 Montreal Canadiens (47-14-19) - Roster - Stats - Results
1975-76 Montreal Canadiens (58-11-11) - Roster - Stats - Results
1976-77 Montreal Canadiens (60-8-12) - Roster - Stats - Results
1977-78 Montreal Canadiens (59-10-11) - Roster - Stats - Results
1978-79 Montreal Canadiens (52-17-11) - Roster - Stats - Results
1979-80 Montreal Canadiens (47-20-13) - Roster - Stats - Results
1980-81 Montreal Canadiens (45-22-13) - Roster - Stats - Results
1981-82 Montreal Canadiens (46-17-17) - Roster - Stats - Results
1982-83 Montreal Canadiens (42-24-14) - Roster - Stats - Results
1983-84 Montreal Canadiens (35-40-5) - Roster - Stats - Results
1984-85 Montreal Canadiens (41-27-12) - Roster - Stats - Results
1985-86 Montreal Canadiens (40-33-7) - Roster - Stats - Results
1986-87 Montreal Canadiens (41-29-10) - Roster - Stats - Results
1987-88 Montreal Canadiens (45-22-13) - Roster - Stats - Results
1988-89 Montreal Canadiens (53-18-9) - Roster - Stats - Results
1989-90 Montreal Canadiens (41-28-11) - Roster - Stats - Results
1990-91 Montreal Canadiens (39-30-11) - Roster - Stats - Results
1991-92 Montreal Canadiens (41-28-11) - Roster - Stats - Results
1992-93 Montreal Canadiens (48-30-6) - Roster - Stats - Results
1993-94 Montreal Canadiens (41-29-14) - Roster - Stats - Results
1994-95 Montreal Canadiens (18-23-7) - Roster - Stats - Results
1995-96 Montreal Canadiens (40-32-10) - Roster - Stats - Results
1996-97 Montreal Canadiens (31-36-15) - Roster - Stats - Results
1997-98 Montreal Canadiens (37-32-13) - Roster - Stats - Results
1998-99 Montreal Canadiens (32-39-11) - Roster - Stats - Results
1999-00 Montreal Canadiens (35-34-9-4) - Roster - Stats - Results
2000-01 Montreal Canadiens (28-40-8-6) - Roster - Stats - Results
2001-02 Montreal Canadiens (36-31-12-3) - Roster - Stats - Results
2002-03 Montreal Canadiens (30-35-8-9) - Roster - Stats - Results
2003-04 Montreal Canadiens (41-30-7-4) - Roster - Stats - Results
2005-06 Montreal Canadiens (42-31-9, SO: 2-3) - Roster - Stats - Results
2006-07 Montreal Canadiens (42-34-6, SO: 6-5) - Roster - Stats - Results
2007-08 Montreal Canadiens (47-25-10, SO: 5-6) - Roster - Stats - Results
2008-09 Montreal Canadiens (41-30-11, SO: 7-7) - Roster - Stats - Results
2009-10 Montreal Canadiens (39-33-10, SO: 7-5) - Roster - Stats - Results
2010-11 Montreal Canadiens (44-30-8, SO: 3-3) - Roster - Stats - Results
2011-12 Montreal Canadiens (31-35-16, SO: 5-12) - Roster - Stats - Results
2012-13 Montreal Canadiens (29-14-5, SO: 3-2) - Roster - Stats - Results
2013-14 Montreal Canadiens (46-28-8, SO: 6-3) - Roster - Stats - Results
2014-15 Montreal Canadiens (50-22-10, SO: 7-5) - Roster - Stats - Results
2015-16 Montreal Canadiens (38-38-6, SO: 5-3) - Roster - Stats - Results
2016-17 Montreal Canadiens (47-26-9, SO: 3-2) - Roster - Stats - Results
2017-18 Montreal Canadiens (29-40-13, SO: 2-6) - Roster - Stats - Results
2018-19 Montreal Canadiens (44-30-8, SO: 3-0) - Roster - Stats - Results
2019-20 Montreal Canadiens (31-31-9) - Roster - Stats - Results

Search