Dayton Bombers
Franchise History
(1991-2008)

1991-92 Dayton Bombers (32-26-3, SO: 0-3) - Roster - Stats
1992-93 Dayton Bombers (35-23-3, SO: 0-3) - Roster - Stats
1993-94 Dayton Bombers (29-31-2, SO: 0-6) - Roster - Stats
1994-95 Dayton Bombers (42-17-9) - Roster - Stats
1995-96 Dayton Bombers (35-28, SO: 0-7) - Roster - Stats
1996-97 Dayton Bombers (36-26, SO: 0-8) - Roster - Stats
1997-98 Dayton Bombers (36-26, SO: 0-8) - Roster - Stats
1998-99 Dayton Bombers (34-27, SO: 0-9) - Roster - Stats
1999-00 Dayton Bombers (32-28, SO: 0-10) - Roster - Stats
2000-01 Dayton Bombers (45-21, SO: 0-6) - Roster - Stats
2001-02 Dayton Bombers (40-20, SO: 0-12) - Roster - Stats
2002-03 Dayton Bombers (24-38, SO: 0-10) - Roster - Stats
2003-04 Dayton Bombers (26-41, SO: 0-5) - Roster - Stats
2004-05 Dayton Bombers (23-40-2, SO: 0-7) - Roster - Stats
2005-06 Dayton Bombers (20-46-4, SO: 0-2) - Roster - Stats
2006-07 Dayton Bombers (37-26-2, SO: 0-7) - Roster - Stats
2007-08 Dayton Bombers (29-31-6, SO: 0-6) - Roster - Stats
2008-09 Dayton Bombers (32-33-4, SO: 0-3) - Roster - Stats

SearchMinor League Hockey


Minor League Hockey Search