Chivas USA
Franchise History
(2005-2014)

2005 Chivas USA (4-22-6) - Roster - Stats
2006 Chivas USA (10-9-13) - Roster - Stats
2007 Chivas USA (15-7-8) - Roster - Stats
2008 Chivas USA (12-11-7) - Roster - Stats
2009 Chivas USA (13-11-6) - Roster - Stats
2010 Chivas USA (8-18-4) - Roster - Stats
2011 Chivas USA (8-14-12) - Roster - Stats
2012 Chivas USA (7-18-9) - Roster - Stats
2013 Chivas USA (6-20-8) - Roster - Stats
2014 Chivas USA (9-19-6) - Roster - Stats

Search