Monterrey La Raza
Franchise History
(1993-2000)

1993 Monterrey La Raza (15-13) - Roster - Stats
1994 Monterrey La Raza (17-11) - Roster - Stats
1995 Monterrey La Raza (23-5) - Roster - Stats
1996 Monterrey La Raza (18-10) - Roster - Stats
1997 Monterrey La Raza (20-8) - Roster - Stats
1999 Monterrey La Raza (14-8) - Roster - Stats
2000 Monterrey La Raza (20-4) - Roster - Stats

Search