Toronto Blizzard
Franchise History
(1979-1984)

1979 Toronto Blizzard (14-16) - Roster - Stats
1980 Toronto Blizzard (14-18) - Roster - Stats
1981 Toronto Blizzard (7-25) - Roster - Stats
1982 Toronto Blizzard (17-15) - Roster - Stats
1983 Toronto Blizzard (16-14) - Roster - Stats
1984 Toronto Blizzard (14-10) - Roster - Stats

Search