New York Gothams
Franchise History
(1883-1957)

1883 New York Gothams (46-50) - Roster - Stats
1884 New York Gothams (62-50) - Roster - Stats
1885 New York Giants (85-27) - Roster - Stats
1886 New York Giants (75-44) - Roster - Stats
1887 New York Giants (68-55) - Roster - Stats
1888 New York Giants (84-47) - Roster - Stats
1889 New York Giants (83-43) - Roster - Stats
1890 New York Giants (63-68) - Roster - Stats
1891 New York Giants (71-61) - Roster - Stats
1892 New York Giants (71-80) - Roster - Stats
1893 New York Giants (68-64) - Roster - Stats
1894 New York Giants (88-44) - Roster - Stats
1895 New York Giants (66-65) - Roster - Stats
1896 New York Giants (64-67) - Roster - Stats
1897 New York Giants (83-48) - Roster - Stats
1898 New York Giants (77-73) - Roster - Stats
1899 New York Giants (60-90) - Roster - Stats
1900 New York Giants (60-78) - Roster - Stats
1901 New York Giants (52-85) - Roster - Stats
1902 New York Giants (48-88) - Roster - Stats
1903 New York Giants (84-55) - Roster - Stats
1904 New York Giants (106-47) - Roster - Stats
1905 New York Giants (105-48) - Roster - Stats
1906 New York Giants (96-56) - Roster - Stats
1907 New York Giants (82-71) - Roster - Stats
1908 New York Giants (98-56) - Roster - Stats
1909 New York Giants (92-61) - Roster - Stats
1910 New York Giants (91-63) - Roster - Stats
1911 New York Giants (99-54) - Roster - Stats
1912 New York Giants (103-48) - Roster - Stats
1913 New York Giants (101-51) - Roster - Stats
1914 New York Giants (84-70) - Roster - Stats
1915 New York Giants (69-83) - Roster - Stats
1916 New York Giants (86-66) - Roster - Stats
1917 New York Giants (98-56) - Roster - Stats
1918 New York Giants (71-53) - Roster - Stats
1919 New York Giants (87-53) - Roster - Stats
1920 New York Giants (86-68) - Roster - Stats
1921 New York Giants (94-59) - Roster - Stats
1922 New York Giants (93-61) - Roster - Stats
1923 New York Giants (95-58) - Roster - Stats
1924 New York Giants (93-60) - Roster - Stats
1925 New York Giants (86-66) - Roster - Stats
1926 New York Giants (74-77) - Roster - Stats
1927 New York Giants (92-62) - Roster - Stats
1928 New York Giants (93-61) - Roster - Stats
1929 New York Giants (84-67) - Roster - Stats
1930 New York Giants (87-67) - Roster - Stats
1931 New York Giants (87-65) - Roster - Stats
1932 New York Giants (72-82) - Roster - Stats
1933 New York Giants (91-61) - Roster - Stats
1934 New York Giants (93-60) - Roster - Stats
1935 New York Giants (91-62) - Roster - Stats
1936 New York Giants (92-62) - Roster - Stats
1937 New York Giants (95-57) - Roster - Stats
1938 New York Giants (83-67) - Roster - Stats
1939 New York Giants (77-74) - Roster - Stats
1940 New York Giants (72-80) - Roster - Stats
1941 New York Giants (74-79) - Roster - Stats
1942 New York Giants (85-67) - Roster - Stats
1943 New York Giants (55-98) - Roster - Stats
1944 New York Giants (67-87) - Roster - Stats
1945 New York Giants (78-74) - Roster - Stats
1946 New York Giants (61-93) - Roster - Stats
1947 New York Giants (81-73) - Roster - Stats
1948 New York Giants (78-76) - Roster - Stats
1949 New York Giants (73-81) - Roster - Stats
1950 New York Giants (86-68) - Roster - Stats
1951 New York Giants (98-59) - Roster - Stats
1952 New York Giants (92-62) - Roster - Stats
1953 New York Giants (70-84) - Roster - Stats
1954 New York Giants (97-57) - Roster - Stats
1955 New York Giants (80-74) - Roster - Stats
1956 New York Giants (67-87) - Roster - Stats
1957 New York Giants (69-85) - Roster - Stats
1958 San Francisco Giants (80-74) - Roster - Stats
1959 San Francisco Giants (83-71) - Roster - Stats
1960 San Francisco Giants (79-75) - Roster - Stats
1961 San Francisco Giants (85-69) - Roster - Stats
1962 San Francisco Giants (103-62) - Roster - Stats
1963 San Francisco Giants (88-74) - Roster - Stats
1964 San Francisco Giants (90-72) - Roster - Stats
1965 San Francisco Giants (95-67) - Roster - Stats
1966 San Francisco Giants (93-68) - Roster - Stats
1967 San Francisco Giants (91-71) - Roster - Stats
1968 San Francisco Giants (88-74) - Roster - Stats
1969 San Francisco Giants (90-72) - Roster - Stats
1970 San Francisco Giants (86-76) - Roster - Stats
1971 San Francisco Giants (90-72) - Roster - Stats
1972 San Francisco Giants (69-86) - Roster - Stats
1973 San Francisco Giants (88-74) - Roster - Stats
1974 San Francisco Giants (72-90) - Roster - Stats
1975 San Francisco Giants (80-81) - Roster - Stats
1976 San Francisco Giants (74-88) - Roster - Stats
1977 San Francisco Giants (75-87) - Roster - Stats
1978 San Francisco Giants (89-73) - Roster - Stats
1979 San Francisco Giants (71-91) - Roster - Stats
1980 San Francisco Giants (75-86) - Roster - Stats
1981 San Francisco Giants (56-55) - Roster - Stats
1982 San Francisco Giants (87-75) - Roster - Stats
1983 San Francisco Giants (79-83) - Roster - Stats
1984 San Francisco Giants (66-96) - Roster - Stats
1985 San Francisco Giants (62-100) - Roster - Stats
1986 San Francisco Giants (83-79) - Roster - Stats
1987 San Francisco Giants (90-72) - Roster - Stats
1988 San Francisco Giants (83-79) - Roster - Stats
1989 San Francisco Giants (92-70) - Roster - Stats
1990 San Francisco Giants (85-77) - Roster - Stats
1991 San Francisco Giants (75-87) - Roster - Stats
1992 San Francisco Giants (72-90) - Roster - Stats
1993 San Francisco Giants (103-59) - Roster - Stats
1994 San Francisco Giants (55-60) - Roster - Stats
1995 San Francisco Giants (67-77) - Roster - Stats
1996 San Francisco Giants (68-94) - Roster - Stats
1997 San Francisco Giants (90-72) - Roster - Stats
1998 San Francisco Giants (89-74) - Roster - Stats
1999 San Francisco Giants (86-76) - Roster - Stats
2000 San Francisco Giants (97-65) - Roster - Stats
2001 San Francisco Giants (90-72) - Roster - Stats
2002 San Francisco Giants (95-66) - Roster - Stats
2003 San Francisco Giants (100-61) - Roster - Stats
2004 San Francisco Giants (91-71) - Roster - Stats
2005 San Francisco Giants (75-87) - Roster - Stats
2006 San Francisco Giants (76-85) - Roster - Stats
2007 San Francisco Giants (71-91) - Roster - Stats
2008 San Francisco Giants (72-90) - Roster - Stats
2009 San Francisco Giants (88-74) - Roster - Stats
2010 San Francisco Giants (92-70) - Roster - Stats
2011 San Francisco Giants (86-76) - Roster - Stats
2012 San Francisco Giants (94-68) - Roster - Stats
2013 San Francisco Giants (76-86) - Roster - Stats
2014 San Francisco Giants (88-74) - Roster - Stats
2015 San Francisco Giants (84-78) - Roster - Stats
2016 San Francisco Giants (87-75) - Roster - Stats
2017 San Francisco Giants (64-98) - Roster - Stats
2018 San Francisco Giants (73-89) - Roster - Stats
2019 San Francisco Giants (77-85) - Roster - Stats
2020 San Francisco Giants (29-31) - Roster - Stats
2021 San Francisco Giants (40-25) - Roster - Stats

Search