Chicago Sting
Franchise History
(1980-1987)

1975 Chicago Sting (12-10) - Roster - Stats
1976 Chicago Sting (15-9) - Roster - Stats
1977 Chicago Sting (10-16) - Roster - Stats
1978 Chicago Sting (12-18) - Roster - Stats
1979 Chicago Sting (16-14) - Roster - Stats
1980 Chicago Sting (21-11) - Roster - Stats
1980-81 Chicago Sting (Indoor) (13-5) - Roster - Stats
1981 Chicago Sting (23-9) - Roster - Stats
1981-82 Chicago Sting (Indoor) (12-6) - Roster - Stats
1982-83 Chicago Sting (28-20) - Roster - Stats
1982 Chicago Sting (13-19) - Roster - Stats
1983 Chicago Sting (15-15) - Roster - Stats
1983-84 Chicago Sting (Indoor) (20-12) - Roster - Stats
1984 Chicago Sting (13-11) - Roster - Stats
1984-85 Chicago Sting (28-20) - Roster - Stats
1985-86 Chicago Sting (23-25) - Roster - Stats
1986-87 Chicago Sting (23-29) - Roster - Stats
1987-88 Chicago Sting (24-32) - Roster - Stats

SearchSoccer


Soccer Search


Minor League Sports News